Preskoči na vsebino


Leto sodelovanja - 1. pismo (G. Gay, cm)

Dragi odgovorni v mednarodni vincencijanski družini!

 

Vsako leto povabimo vincencijansko družino, da se osredotoči na posebno temo, ki nam omogoča, da poglobimo razumevanje naše skupne vincencijanske karizme. Leto 2015 bi radi poimenovali »leto vincencijanskega sodelovanja«.

Naša tema bo: Skupaj v Kristusu - Vincencijevi se zavedamo razlik.

 

V tem letu vas prosimo, da na krajev­ni, področni in mednarodni ravni vincencijanske druži­ne raziščete možnosti za pra­znovanje, povezovanje in učenje ter služenje drug drugemu. Naša prizadevanja bo usklajevala Komisija za sodelo­vanje vincencijanske družine.

Leto sodelovanja se bo za­čelo na binkoštni praznik, 24. maja 2015, in zaključilo na isti praznik naslednjega leta, se pravi 15. maja 2016.

Vsi vemo, kako je sodelova­nje ukoreninjeno v naši karizmi, posebej v življenju naših ustanoviteljev. Vemo tudi, da ne bi več dejavno služili ti­stim, ki živijo v revščini, če ne bomo pri tem sodelovali z nji­mi in med seboj.

Predlagamo tri cilje za usmerjanje dogajanja v leto­šnjem letu:

  1. Praznovati - V pismu vincencijanski družini, ki ga bomo objavili kmalu, bodo sugestije za praznovanja, in sicer ob obojnem binkoštnem prazniku ter ob vincencijanskih praznikih. Ne bo med­narodnih srečanj, pač pa bodo praznovanja potekala na kra­jevni in področni ravni.

Načrtujemo tudi, da v te ci­lje vključimo vzpostavitev sve­tovnega molitvenega dneva, in sicer v nedeljo, 27. septembra 2015. Vincencijanska družina bo povabljena, da objavi svoje fotografije in molitve na facebooku 'Vincencijansko sodelovanje' kot tudi na spletni strani famvin.org.

  1. Povezovati in učiti - Načrtujemo, da bi na facebooku in na spletni strani famvin zbrali in objavili izkušnje o sodelovanju. Komisija bo po­vabila posebne skupine, naj predstavijo svoje delo.

To priložnost bomo izko­ristili, da bolje spoznamo drug drugega; vsak teden bomo predstavili po eno različnih vej vincencijanske družine.

  1. Služiti - Objavljeno bo predavanje/pričevanje g. Elija Chaves dos Santos CM. Člani vincencijanske družine bodo povabljeni, naj delijo lastne iz­kušnje o sodelovanju.

Komisija bo pregledala, kako potekajo izkušnje o vzgoji glede sodelovanja. O programu gle­de sodelovanja družine je tekla beseda v Parizu leta 2013 in 2014. Sodelovalo je preko 70 članov vincencijanske družine. Tudi oni bodo pova­bljeni, da predstavijo nadalje­vanje ali odmeve (s pomočjo videa) na svoja osebna prizade­vanja ter napore različnih vej o sodelovanju. To bo objavljeno na internetu; v pomoč spodbudi za sodelovanje.

Kot lahko vidite, načrtujemo več dejavnosti, da bi označili to posebno leto za vincencijansko družino. Vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč in za podporo vaših sodelavcev pri spodbu­janju teh dejavnosti v vaših vejah. Še posebej pa se zahvaljujemo za načine posredovanja te kreposti, ki daje naši karizmi posebno naravo in poudarek.

Ko nadaljujemo s pripra­vami na to letno praznovanje, bi vas rad povabil, da nam po­sredujete svoja razmišljanja o sodelovanju. Če hočete sode­lovati, prosim, da mi pošljete svoja razmišljanja ob nasle­dnjih vprašanjih:

  1. Kakšni so tvoji vtisi o so­delovanju v VD?
  2. Kako sodeluješ z drugi­mi vejami VD?
  3. Kakšne so tvoje sanje za prihodnost glede sodelovanja v VD?

Prosim, pošljite mi svoja razmišljanja najkasneje do 1. maja 2015.

Nameravam povabiti tudi narodne odgovorne v vincen­cijanski družini, naj razmišlja­jo o istih vprašanjih in jih deli­jo s svojimi člani.

Iskreno vaš

G. Gregory Gay, C.M.

generalni superior

Rim, 30. januarja 2015
Print Friendly and PDF