Preskoči na vsebino


Slovenski Statuti ZDRUŽENJA ČUDODELNE SVETINJE - AMM - OTROCI BREZMADEŽNE

 

I. – ZAČETKI

 

1.        Začetek Združenja

Združenje čudodelne svetinje je živ in trajen spomin na prikazanja Brezmadežne Device Marije leta 1830. Pri tem prikazanju je Devica pokazala vzorec svetinje, ki se je – potem ko je bila izdelana – hitro širila po mnogih deželah. Ljudstvo sámo jo je poimenovalo »čudodelna« zaradi številnih milosti, ki jih je Bog delil po njej.

Združenje je nastalo zato, da bi spoznali Devico s čudodelno svetinjo in posredovali sporočilo svetinje kot katehezo o odrešenjski zgodovini. Sama Devica Marija jo je podarila tistim, ki so odprtega srca za njeno sporočilo.

 

2. Papeška odobritev

Združenje čudodelne svetinje – z lastnim ciljem in Statuti – je papež Pij X. s pismom Dilectus filius 8. julija 1909 odobril in priznal za vso Cerkev. Odobritev iz leta 1909 vključuje misel, da je Združenje zaupano vodstvu generalnega superiorja Misijonske družbe in Družbe hčera krščanske ljubezni. Statute je pregledala in znova odobrila Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja 14. aprila 2010 (Prot. n. P. 53-1/98).

 

3.    Začetek Združenja v Sloveniji

Združenje je bilo ustanovljeno v svetem letu 2000 na območju mariborske škofije, v nadžupniji Šmartno pri Slovenj Gradcu, v svetoletni cerkvi Marije Vnebovzete na Homcu, za področje nadžupnije. Kmalu se je razširilo po vsej Sloveniji.

 

Sedež Združenja za Slovenijo je:

     Plečnikova 29

              3000   CELJE

              e-mail: amm.brezmadezna@rkc.si

 

II. – Narava

 

4. Združenje čudodelne svetinje je javno mednarodno združenje vernikov (kan. 312 sl.). Sestavljajo ga laiki, duhovniki ter člani ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ki nosijo čudodelno svetinjo in častijo Marijo s krščanskim in apostolskim življenjem. Vsak član si v svojem življenjskem stanu prizadeva za popolnejše življenje s širjenjem sporočila, ki ga je Devica Marija dala sveti Katarini Labouré leta 1830.

 

 

5. Združenje ima tri značilna znamenja:

 

     5.1. Cerkveno znamenje:

5.1.1. ker so vsi člani po krstu poklicani k sodelovanju pri odrešenjskem poslanstvu Cerkve pod vodstvom njenih pastirjev;

5.1.2. ker je uresničevanje ciljev Združenja povezano s poslanstvom Cerkve;

5.1.3. ker ga je Cerkev odobrila in priznala.

 

     5.2. Marijansko znamenje:

5.2.1. ker ima krščanska duhovnost po sami naravi marijansko razsežnost;

5.2.2. ker se je Združenje začelo po prikazanjih Device Marije sveti Katarini Labouré leta 1830;

5.2.3. ker se vsi člani čutijo poklicane, da poznajo, živijo in širijo sporočilo prikazanj iz leta 1830.

 

     5.3. Vincencijansko znamenje:

5.3.1. ker se je Združenje rodilo v družini sv. Vincencija Pavelskega in sv. Ludovike de Marillac, katerih karizma je služba ubogim in evangelizacija ubogih;

5.3.2. ker je bilo vodstvo Združenja zaupano generalnemu superiorju Misijonske družbe in Družbe hčera krščanske ljubezni.

 

6. Znak

Znak Združenja čudodelne svetinje je svetinja sama, kakor je prikazana na naslednjem logotipu:                                                               

 

 

 

 

 

 

 

III. – CILJ IN SREDSTVA

 

     7. Združenje ima za cilj

7.1. hoditi za Jezusom Kristusom in poglabljati vero vanj, po zgledu Marije, ki je      učenka in vzor krščanskega življenja;

7.2. širiti pobožnost do Marije in marijansko duhovnost s pomočjo sporočila čudodelne svetinje,

7.3. osebno se posvečevati v  povezanju duhovnega življenja, apostolata in službe ubogim po vzoru sv. Vincencija Pavelskega.

 

8. Sredstva za dosego tega cilja

8.1.  osebno in skupno molitveno življenje, s poudarkom na Božjo besedo;

8.2.  medsebojna povezanost članov, ki se srečujejo tudi pri Evharistiji;

8.3. spoznavanje in uresničevanje sporočil ob prikazanju Device Marije, ki so povzeta v znamenjih na svetinji;

8.4. stalna vzgoja članov;

8.5. apostolat in evangelizacija kjer in kakor je to mogoče.

 

 

IV. – DUHOVNO ŽIVLJENJE

 

9. Člani se zavedajo pomena globokega notranjega življenja, zato se trudijo za:

- molitev s pomočjo Božje besede

- za spoznavanje in sprejemanje Marijinega vabila: »Pridite k vznožju tega oltarja«;

- da pri sebi nosijo čudodelno svetinj

- redno molitev »Večne devetdnevnice«, enkrat na teden

- razpoložljivost za službo ubogim.

 

Člani Združenja se trudijo za izpolnjevanje štirih kreposti, ki so Združenju lastne:

a.    molitev in premišljevanje

b.    zbiranje v skupnosti, kadar je to mogoče

c.     evangelizacijo

d.    služenje bližnjim, ker je v njih navzoč Jezus Kristus.

 

Takšno življenje člane Združenja spodbuja k stalni molitvi in premišljevanju, ki dobivata svojo konkretno obliko v krščanskih delih usmiljenja, po zgledu sv. Vincencija.

 

10. Odpustki

Člani so lahko deležni odpustkov, ki jih je za trajno podelila Sveta Penitenciarija z reskriptom 27.10.1995 in z dopolnitvami Statutov, odobrenih 19.02.1998 (Prot. n. P. 53-1/98) ter s Statuti, odobrenimi 14. aprila 2010:

 

- 9. julija, na obletnico Združenja, ki ga je odobril papež sv. Pij X. leta 1909

- na dan vpisa v Združenje

- na praznik sv. Ludovike de Marillac, 15. marca

- na obletnico ustanovitve Združenja na krajevni ravni, 15. avgusta

- na praznik Marije Kraljice, 22. avgusta

- na praznik sv. Vincencija Pavelskega, 27. septembra

- na praznik Brezmadežne s čudodelno svetinjo, 27. novembra

- na praznik sv. Katarine Labouré, 28. novembra.

 

11. Lastni liturgični praznik

Glavni praznik Združenja je 27. november, dan prikazanja Device Marije s čudodelno svetinjo sveti Katarini Labouré. Združenje se tega praznika spominja vsakega 27. v mesecu, ko se po njihovih namenih daruje sveta maša. Poleg tega člani z veseljem in na poseben način obhajajo Marijine in vincencijanske praznike po liturgičnem koledarju.

 

V. – ČLANI

 

12. Člani na splošno

»Vsi verniki morejo pripadati Združenju in biti deležni njegovih privilegijev, če nosijo okrog vratu blagoslovljeno svetinjo. Člani radi pogosto ponavljajo vzklik: O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo« (Pij X., S 5 in 7).

To pomeni:

- da so zavestno sprejeli sporočilo svetinje

- prejeli blagoslovljeno svetinjo

- da nosijo svetinjo kot trajen spomin na sporočilo in po njem živijo

- pogosto z vzklikom kličejo sveto Devico, da si utrjujejo zvestobo do nje.

 

Svetinja je dar za vse in kdor jo sprejme in nosi pobožno in z zaupanjem, je lahko član Združenja.

 

a) Redni člani

 

Redni člani so tisti, ki se za stalno ali začasno vpišejo v seznam Združenja. Prejmejo blagoslovljeno svetinjo in podobico s pravili sodelovanja.

 

b) Izredni člani

 

Izredni člani Združenja pa so vsi, ki nosijo blagoslovljeno svetinjo in častijo Brezmadežno.

 

 

13. Pravice in odgovornosti rednih članov

 

13 .1. Pravice

Biti deležen vseh duhovnih dobrin, ki jih Cerkev podeljuje članom Združenja ter imeti v njem aktivno in pasivno volilno pravico. Deležni so:

- sadov Večne devetdnevnice

- milosti svetih maš, ki jih daruje narodni voditelj po namenu članov

- odpustka, ki je podeljen Združenju v skladu z reskriptom Svete Penitenciarije, dne  27.10.1995

 

13. 2. Odgovornosti in dolžnosti

Član Združenja se obveže za spolnjevanje Statutov in dejavno sodelovanje v Združenju:

-       nosi pri sebi čudodelno svetinjo

-       vsak dan moli: »O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!«

-       enkrat tedensko moli Večno devetdnevnico

-       ne preklinja Boga, Marije in svetnikov

-       je ob nedeljah pri sveti maši in se trudi za prejem svetega obhajila

-       moli in si prizadeva za mir v družini in okolici

-       udeležuje se srečanj Združenja, kjer je deležen vzgoje v duhu Združenja

-       trudi se za izpolnjevanje ciljev Združenja

-       po zgledu sv. Vincencija si prizadeva pomagati pomoči potrebnim.

 

14. Odnosi z Vincencijansko družino

Po svojem izvoru izhaja Združenje iz vincencijanske karizme in duhovnosti, zato tesno sodeluje z Misijonsko družbo in Družbo hčera krščanske ljubezni, kakor tudi z drugimi skupinami vincencijanske družine.

 

VI. – VODSTVO

 

15. Vodstvo Združenja poteka na različnih ravneh: na vrhovni, narodni in krajevni ravni.

 

15.1. Generalni ravnatelj

Združenje vodi generalni ravnatelj, ki je generalni superior Misijonske družbe in Družbe hčera krščanske ljubezni, kakor je določil sveti sedež (Pismo Dilectus filius, 9. julija 1909).

 

15.2. Narodni ravnatelj

Narodni ravnatelj je član Misijonske družbe, ki ga imenuje generalni superior na predlog viozitatorja slovenske province. Imenovan je za dobo 6 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

15.3. Narodni svet

Narodni svet sestavljajo:

-       narodni ravnatelj

-       namestnik – hči krščanske ljubezni, ki jo na predlog narodnega ravnatelja imenuje vizitatorica Družbe hčera krščanske ljubezni

-       tajnik

-       blagajnik

-       trije člani Združenja.

 

To vodstvo potrdi narodni ravnatelj. Po župnijah ali področjih se organizirajo odbori Združenja. Tak odbor vodi predsednik z dvema članoma, ki jih izvolijo člani posameznega področja.

Narodni svet se srečuje dvakrat letno, vsaj enkrat letno pa skliče srečanje vseh članov Združenja.

Združenje razširja svoje poslanstvo z:

-       delom za krajevno Cerkev

-       z materialno in duhovno pomočjo bližnjemu.

 

 

VII. – FINANCE

 

16. Združenje čudodelne svetinje je nepridobitno združenje. Njegovi člani se zavedajo, da se imetje upravlja kot lastnina ubogih; služiti mora Združenju in njegovim apostolskim namenom kot določajo Statuti.

 

16.1. Denarna sredstva Združenja izvirajo iz darov članov in drugih dobrotnikov. Iz njih se plačuje: članarina mednarodnemu združenju, stroški obveščanja, vzgoja članov, organiziranje srečanj in slovesnosti, pomoč ubogim, v soglasju z narodnim svetom.

 

 

VIIl. – PRENEHANJE ZDRUŽENJA

 

17. Narodni svet, s privolitvijo vizitatorja in njegovega sveta, prosi generalnega superiorja za prenehanje Združenja. Materialne dobrine Združenja ob njegovem prenehanju preidejo na ustanovitelje, to je na Misijonsko družbo in Družbo hčera kraščanske ljubezni. Generalni ravnatelj more iz upravičenega razloga prositi Sveti sedež za ukinitev Združenja.

 

IX. – POTRDITEV IN ODOBRITEV STATUTOV

 

18. Statute potrdi generalni superior. Odobri jih vizitator Slovenske province s svojim svetom. S potrditvijo postane Združenje pravnomočni član mednarodnega združenja.

Posamezne člene statutov je mogoče spremeniti samo z odobrenjem generalnega ravnatelja.

 

 

X. – PRIPOMBA IN SKLEPNA SPODBUDA

 

19. Člani se zavedajo, da »Marija v nebeški slavi zveličavne naloge ni odložila, temveč nam z mnogotero priprošnjo še naprej pridobiva darove večnega zveličanja« (C 62); trudijo se, da pogosto molijo z besedami, ki so na svetinji: »O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.« Zavedati se tudi morajo, da »prava pobožnost ne obstoji v neplodnem in kratkotrajnem čustvu ne v kaki prazni lahkovernosti, temveč da izvira iz prave vere, katera nas vodi k priznavanju vzvišenosti Božje Porodnice in nas vzpodbuja k otroški ljubezni do naše matere ter k posnemanju njenih kreposti« (C 67) 

 

 

Pregledane in dopolnjene Statute je potrdil generalni superior, Gregory GAY CM, 14. maja 2013

 

 

GENERALNI RAVNATELJ ZDRUŽENJA

ČUDODELNE SVETINJE

 

 

V skladu s pooblastili, ki jih podeljuje

njegova svetost, papež PIJ X. v »Dilectus Filius«,

8. julija 1909,

potrjujem Narodne statute združenja čudodelne svetinje

V SLOVENIJI.

 

 

 

V Rimu, 14. maja 2013

 

g. Gregory Gay, C.M.

generalni superior

Generalni ravnatelj združenja čudodelne svetinje


Mednarodne statute AMM je potrdi Franc kardinal Rodé, CM

 

 

Kongregacija ustanov posvečenega življenja

          in družb apostolskega življenja                                                                                                                                                                             Prot. n. P. 53-1/98

 

DEKRET

 

Združenje vernikov čudodelne svetinje, v katerem so laiki, duhovniki in člani ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ter ki ima svoj cilj in lastne statute, je odobril in priznal za vso Cerkev papež Pij X. s pismom Dilectus filius 8. julija 1909 ter ga izročil vodstvu generalnega superiorja Misijonske družbe in Družbe hčera krščanske ljubezni.

Po mednarodnem srečanju v novembru 2009 ob sklepu stoletnice prve odobritve Združenja  ter  upoštevaje njegovo rast in razširjenost v mnogih deželah z različnim kulturnim in verskim izražanjem, je pristojna oblast Združenja pričela s skrbnim preučevanjem in pregledom dotedanjih statutov.

29. marca je generalni superior Misijonske družbe in Družbe hčera krščanske ljubezni predstavil apostolskemu sedežu prošnjo za potrditev obnovljenih Statutov.

Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja po natančnem pregledu snovi s tem dekretom

potrjuje

novo besedilo Splošnih statutov Združenja čudodelne svetinje

po izvodu v španskem jeziku, ki ga hrani v svojih arhivih.

Karkoli temu nasprotuje, nima veljave.

 

Dano v Vatikanu, 14. aprila 2010

Franc Kardinal Rode, C.M.

                                                                                          prefekt

Sr. Enrica Rossanna, F.M.A.

                   podtajnica

 

 

 Odobritev leta 1998 priznava, da je ljudsko ime Združenje čudodelne svetinje tisto, ki ga Združenje sprejema za svojega in edinega od zdaj vnaprej ter odklanja drugačna poimenovanja; v teh Statutih se že uporablja kot običajno. Združenje čudodelne svetinje obsega nekdanja združenja z različnimi imeni: “Združenje molitvene devetdnevnice v čast blaženi Devici Mariji čudodelne svetinje”, “Združenje svetinje brezmadežnega spočetja svete svetinje” in druga imena, ki so jih morda uporabljali za oznako istega Združenja.

 

{php} phpinfo(); {/php}

 
VodstvoPisma predstojnikovPrint Friendly and PDF